Algemene Voorwaarden Schoonheidssalon/Nagelstudio/Pedicure

Algemene voorwaarden (Beauty Salon / Nagelstudio)

 

 

Voorwaarden Beauty & Nails By Brigitte (Schoonheidssalon/pedicure/nagelstudio)

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding,behandeling en transactie tussen Beauty & Nails By Brigitte en een cliënt waarop Beauty & Nails By Brigitte deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen nagelstudio
Beauty & Nails By Brigitte zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beauty & Nails By Brigitte zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty & Nails By Brigitte melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet  tijdig nakomt, mag Beauty & Nails By Brigitte 50% van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Beauty & Nails By Brigitte de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium  berekenen.
Beauty & Nails By Brigitte moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.
Nabehandelingen na 6 weken worden berekend als nieuwe set.

4. Betaling
Beauty & Nails By Brigitte vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Beauty & Nails By Brigitte vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Uitsluitend na overleg met de nagelstudio is betaling in termijnen mogelijk.

5. Personeel in de studio
Beauty & Nails By Brigitte heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Beauty & Nails By Brigitte dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de nagelstudio medewerkers van Beauty & Nails By Brigitte niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Beauty & Nails By Brigitte.

6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Beauty & Nails By Brigitte vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Beauty & Nails By Brigitte neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding
Beauty & Nails By Brigitte is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty & Nails By Brigitte verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
Beauty & Nails By Brigitte is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Beautysalon/pedicure/nagelstudio/tandenbleek behandeling of cosmetische huidverbeterende behandeling is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Beauty & Nails By Brigitte is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio. 
Beauty & Nails by Brigitte is dan dus ook in geen enkel opzicht aansprakelijk voor nadelige gevolgen/reacties in welke vorm/enigerlei die tijdens of na de behandeling tot stand zijn gekomen.

9. Garantie
Beauty & Nails By Brigitte geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
• De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
• De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
• De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal
Beauty & Nails By Brigitte heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beauty & Nails By Brigitte meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beauty & Nails By Brigitte en de behandelende stylist. Beauty & Nails By Brigitte moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
Indien een klacht gegrond is, zal Beauty & Nails By Brigitte de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Beauty & Nails By Brigitte en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Nail art
Indien Beauty & Nails By Brigitte een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de nagelstudio. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Beauty & Nails By Brigitte Zij mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

13. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty & Nails By Brigitte het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

14. Recht
Op elke overeenkomst tussen Beauty & Nails By Brigitte en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Groningen. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalen.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Gastenboek

  • 12-08-2020 - Ik heb de opleiding tot allround Nagelstyliste gedaan bij Brigitte....  lees meer
  • 05-07-2020 - Ik heb afgelopen vrijdag de cursus gelpolish level 1 gedaan...  lees meer
  • 04-07-2020 - Heb bij Brigitte gelpolish level 1 gevolgd en wat heb...  lees meer
Plaats een bericht

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2019 - 2020 Beauty & Nails By Brigitte | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel