Algemene Voorwaarden Opleidingen/Cursussen

Algemene Voorwaarden Opleidingen / Trainingen

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen

1. Totstandkoming van de overeenkomst
1.1 Inschrijving geschiedt door aankoop via de webshop.
1.2 Na inschrijving ontvangt u een factuur per email welke uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
1.3 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Lesdagen
De lessen van de opleidingen en trainingen hebben diverse tijden. Dit wordt bij iedere aparte opleiding of training aangegeven. Tijdens bepaalde trainingen/opleidingen krijgt u van ons een lunch aangeboden. Ook dit wordt in de training aangegeven.
2.a Indien het niet mogelijk is om op tijd aanwezig te zijn (door bv. een ongeluk onderweg of file) dan dient u dit telefonisch door te geven. Het is tot 10.30 uur toegestaan het cursuslokaal te betreden en deel te nemen aan de cursus. Na 10.30 uur is het niet meer mogelijk om de cursus op de betreffende dag te volgen. U kunt dan een nieuwe afspraak maken om de cursus in te halen. Wanneer het een prive cursus betreft of een andere training van 3 tot 5 uren, zal de resterende tijd gebruikt worden, de gemiste tijd zal helaas niet vervangbaar zijn. 
3. Inhalen van de cursussen
De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen. Het is mogelijk om bij de basis opleiding per 8 lesdagen 1 les te verzetten, dit dient voor aanvang van de opleiding bij de salon schriftelijk bekend te zijn gemaakt door de cursist. Bij meer dan 1 verschoven lesdag per 8 lesdagen wordt bij elke volgende verschuiving een bedrag ad 
€ 25,- administratiekosten berekend.
3.a Inhalen van geannuleerde lessen is alleen mogelijk indien de annulering minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de les bij ons is aangemeld. Dit kan alleen via ons emailadres: info@beautynailsbybrigitte.nl en zal verschoven worden naar een geschikte datum. Het kan zijn dat u geplaatst word in een andere groep.
Beauty & Nails By Brigitte is gerechtigd in geval van overmacht de cursusdagen te wijzigen zonder dat de cursist daarvan compensatie in enigerlei vorm kan vragen. In dit geval wordt het nieuwe cursusrooster schriftelijk aan u medegedeeld.

4. Lesgeld
4.a. Om verzekerd te zijn van deelname aan de opleiding en/of cursus, dient u zich schriftelijk aan te melden en de betaling te voldoen voor aanvang van de (eerste) lesdag. Zonder deze betaling wordt u niet beschouwd als aangemeld en kunt u niet deelnemen aan de opleiding en/of cursus. Na inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging met daarbij de factuur voor de betaling van de opleiding. U ontvangt na betaling een betalingsbevestiging.
4.b. Het lesgeld van de basis opleiding dient 10 werkdagen voor aanvang van de betreffende cursus in zijn geheel te zijn voldaan door middel van een betaling. Beauty & Nails By Brigitte behoudt zich het recht voor om bij annulering vóór aanvang van de cursus 10% van het lesgeld in te houden in verband met administratiekosten. Beauty & Nails by Brigitte behoudt zich het recht voor om bij annulering na aanvang van de cursusdag 50% van het lesgeld in te houden in verband met administratie- en annuleringskosten.
4.c. Besluit u binnen 14 dagen na inschrijving om de opleiding toch niet te volgen, dan kunt u deze annuleren zonder extra kosten met in acht name van punt 4a.

5. Annulering c.q. wijziging door Beauty & Nails By Brigitte
5.1 Beauty & Nails By Brigite heeft het recht zonder opgave van reden en een opdracht te annuleren in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Beauty & Nails By Brigitte betaalde bedrag.
5.2 Beauty & Nails By Brigitte is binnen een redelijke termijn gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een training te wijzigen. Indien Beauty & Nails By Brigitte tot het oordeel komt dat van de deelnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd de training onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan Beauty & Nails By Brigitte besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het verschuldigde bedrag.
5.3 Beauty & Nails By Brigitte heeft het recht,indien een ingeplande docent verhinderd is,om een vervangende trainer in te zetten.
5.4 Annulering van een cursus of een cursusonderdeel,door welke oorzaak dan ook,geeft de aanmelder nimmer recht op schadevergoeding.

 

6. Vooropleiding en thuisstudie
Voor onze opleidingen en cursussen is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Voor het beste resultaat is het wel belangrijk dat u de Nederlandse taal beheerst. Naast de lesdag/avond, is het wenselijk om thuis zo veel mogelijk oefenen, dit zal ongeveer 5-10 uur per week zijn.
7. Examen
Het Theorie examen wordt op de 1na laatste lesdag afgenomen. Het praktijk examen op de laatste lesdag. Wanneer cursist de examens niet haalt, wordt er een 2de mogelijkheid aangeboden.
8. Studiefinanciering
Voor de opleiding van nagelstyling aan Beauty & Nails By Brigitte is geen studiefinanciering mogelijk.
8. Certificaat
Voldoet u aan de eisen die aan een beginnende nagelstylist gesteld worden, dan ontvangt u van ons een officieel certificaat.
10. Klachtenprocedure
Ontevreden over onze dienstverlening?
Beauty & Nails By Brigitte zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. Beauty & Nails By Brigitte ziet dan graag dat u uw klacht onder de aandacht van ons brengt zodat we daarover met elkaar in gesprek kunnen gaan.
11 Het kan voorkomen dat Beauty & Nails By Brigitte een klant incorrect behandelt. Dan moet de klant met zijn klacht bij ons terecht kunnen. Er zal dan in overleg met u zo snel mogelijk geprobeerd worden een oplossing voor het gerezen probleem te vinden. Een klacht is per slot van rekening een kans! En een klacht is voor ons een aanleiding om na te gaan of wij onszelf in onze dienstverlening kunnen verbeteren.
11.1 Wat is een klacht?
Onder een klacht verstaan we elke mondelinge of schriftelijke melding van ontevredenheid die niet meer op te vatten is als een normale uitwisseling van argumenten. Dit zijn in elk geval meldingen dat Beauty & Nails By Brigitte niet aan de verwachtingen heeft voldaan die als klacht worden ingediend of als zodanig herkenbaar zijn. De klachten hebben betrekking op onze opleidingen, workshops en cursussen georganiseerd door Beauty & Nails By Brigitte.
11.2 De bij deze klachtenprocedure betrokken personen en instanties zijn dus u, de klant, Beauty & Nail Academy By Brigitte, het opleidingscentrum en de daarbij betrokken trainers en medewerkers.

11.3 Een klacht: hoe gaat dat in z'n werk?
Eigenlijk is het heel eenvoudig!
Heeft u een klacht of constateert u een fout die vaker voor is gekomen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beautynailsbybrigitte.nl Wilt u aangeven wat er is gebeurd en waarover u niet te tevreden bent?
Wij gaan dan met u in overleg om te zien of we een oplossing kunnen vinden voor het gerezen probleem. Wij streven er na dat de klacht na een periode van 4 weken is afgerond. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u hiervan binnen vastgestelde termijn in kennis gebracht waarbij het uitstel wordt toegelicht.
Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld en wij hanteren een bewaartermijn van 1 jaar. 11.4. Privacy Persoonsgegevens
Beauty & Nails By Brigitte gebruikt de persoonsgegevens van de cursist uitsluitend voor de correcte uitvoering van het opleidingstraject. Beauty & Nails By Brigitte is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cursist heeft medegedeeld tijdens de opleiding. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cursist is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, de Beauty & Nails By Brigitte verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
12. Aansprakelijkheid
12.1 Beauty & Nails By Brigitte is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen

die de cursist heeft meegenomen.
12.2 Beauty & Nails By Brigitte is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beauty & Nails By Brigitte is uitgegaan van door de cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante
lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
12.3Alle schade door de cursist aan het gebouw, het meubilair, etc. toegebracht, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden hersteld.
12.4 De cursist is aansprakelijk voor beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan kleding en eigendommen van derden.
13. Beschadiging en diefstal
13.1 Beauty & Nails By Brigitte heeft het recht van de cursist een schadevergoeding te eisen indien de cursist meubilair, apparatuur, producten of dergelijke in/aan het pand beschadigt. 15.2 Beauty & Nails By Brigitte meldt diefstal altijd bij de politie.
14 . Aanvullende bepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in alle gevallen waarin onduidelijkheid bestaat omtrent de uitvoering van dit reglement, beslist de directie van Beauty & Nails By Brigitte

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2019 - 2021 Beauty & Nails By Brigitte | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel